Stypendia szkolne, zasiłki szkolne


STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Pomoc materialna przysługuje:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym (stypendia szkolne) przysługuje uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia i wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia obowiązku nauki, o których mowa w art. 90b ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

W zależności od sytuacji materialnej rodziny, w której zamieszkuje uczeń, ustala się wysokość stypendium szkolnego miesięcznie:

 • przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia do 200 zł netto – od 120 % do 200 %kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 200 zł netto do 400 zł netto – od 100 % do 180 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych;
 • przy miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia powyżej 400 zł netto do wysokości kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – od 80 % do 160 % kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. świadczeniach rodzinnych.

Stypendium szkolne udzielane jest w formach:

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą, w szczególności:

a) zakupu podręczników, lektur szkolnych, encyklopedii, słowników, atlasów, zeszytów, programów komputerowych i innych pomocy edukacyjnych,

b) zakupu przyborów szkolnych, jak np. długopisy, ołówki, kredki, linijki, temperówki, piórniki, farby, bloki rysunkowe, pędzle, kalkulatory, przybory do nauki zawodu i innych artykułów szkolnych,

c) zakupu plecaka sportowego lub torby sportowej (1 szt. na semestr), odzieży sportowej (po 2 szt. Na semestr) typu: bluza sportowa, spodnie sportowe, koszulka sportowa, spodenki sportowe, dres sportowy, strój na basen, a także obuwia sportowego (2 szt. na semestr) i odzieży ochronnej dla uczniów szkół branżowych,

d) opłaty za udział ucznia w wycieczkach szkolnych, „zielonych szkołach”, wyjściach/wyjazdach do kina, teatru, na basen lub innych imprezach organizowanych przez szkołę lub Gminny Ośrodek Kultury w Kleszczowie,

e) opłaty za korepetycje ucznia, za udział ucznia w szkoleniach lub kursach nauki języka obcego, komputerowych, sportowych i innych zajęciach edukacyjnych,

f) opłaty za abonament internetowy w okresie nauki szkolnej,

g) zakup komputera, laptopa lub notebooka i sprzętu komputerowego itd,

h) zakupu biurka, krzesła do biurka i lampki na biurko, regału lub półki na podręczniki,

i) zakupu okularów korekcyjnych;

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności: zakupu podręczników, lektur, encyklopedii, słowników, przyborów szkolnych, materiałów na zajęcia techniczne, muzyczne, plastyczne ,sportowe, odzieży sportowej i obuwia sportowego oraz innych materiałów wymaganych do uczestnictwa w tych zajęciach i innych materiałów wymaganych przez szkołę do realizacji nauki, również zakup komputera, laptopa, notebooka, sprzętu komputerowego i multimedialnych programów edukacyjnych;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania przez uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych, w szczególności: koszty przejazdu, koszty zakwaterowania, koszty wyżywienia;

4) świadczenia pieniężnego, jeżeli organ przyznający stypendium uzna, że udzielenie stypendium w formach, o których mowa powyżej, nie jest możliwe lub nie jest celowe.

Wymagane dokumenty

W celu otrzymania stypendium szkolnego należy złożyć wniosek oraz dołączyć do niego następujące dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki;

 • dowody dokumentujące dochody netto z miesiąca poprzedzającego miesiąc złożenia wniosku:
  - z tytułu stosunku pracy - zaświadczenie lub oświadczenia;
  - z tytułu umowy zlecenia lub umowy o dzieło - umowa, rachunek lub oświadczenie;
  - z tytułu renty, emerytury lub świadczenia przedemerytalnego - odcinek świadczenia, decyzja lub oświadczenie;
  - z tytułu zasiłku dla bezrobotnych - zaświadczenie PUP lub oświadczenie;
  - zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość innych dochodów;

 • dowody dokumentujące dochody z działalności gospodarczej:
  - działalność opodatkowana podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - oświadczenie o ilości miesięcy, w których była prowadzona działalność w poprzednim roku kalendarzowym oraz zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za poprzedni rok kalendarzowy i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  - działalność w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - zaświadczenie
  z Urzędu Skarbowego o rozliczaniu działalności z formie ryczałtu, oświadczenie
  o osiągniętym dochodzie oraz zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
  o opłaconych składkach na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem,
  a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie lub dowody wpłaty;

 • w przypadku osób korzystających ze świadczeń (świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne) z innej gminy - zaświadczenie lub oświadczenie o wypłacaniu tych świadczeń;

 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik)
  o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;

 • pobieranie stypendium z wyłączeniem stypendium szkolnego - zaświadczenie lub oświadczenie o jego wysokości;

 • w przypadku korzystania z pomocy GOPS potwierdzenie przez pracownika jednostki, wysokości pobieranych świadczeń (w tym zasiłek stały i okresowy) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku;

 • dochód z gospodarstwa rolnego - zaświadczenie o powierzchni hektarów przeliczeniowych lub nakaz płatniczy;

W przypadku rodzin składających wnioski na więcej niż jedno dziecko należy złożyć wnioski dla wszystkich dzieci w tym samym terminie.

Do wniosku winny być dołączone dokumenty potwierdzające wysokość dochodów członków rodziny ucznia oraz inne zaświadczenia, których potrzeba wynika z treści wniosku.

Dochody winny być wykazane za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, czyli: jeżeli wniosek jest składany w terminie wrześniowym, to zarobki muszą być wykazane za miesiąc sierpień.

Zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów można złożyć w uzasadnionych przypadkach oświadczenie o wysokości uzyskiwanych dochodów” pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

W sytuacji wymagającej dodatkowego wyjaśnienia należy złożyć oświadczenie. Oświadczenia należy składać wyłącznie pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wraz z klauzulą o treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Wraz z osiągnięciem przez ucznia pełnoletności rodzice lub opiekunowie prawni tracą uprawnienia do występowania z wnioskiem w imieniu ucznia o przyznanie świadczenia.

Jeżeli z wnioskiem dla pełnoletniego ucznia występuje rodzic konieczne jest załączenie do wniosku upoważnienia podpisanego przez pełnoletniego ucznia.

Wnioskodawca otrzymujący stypendium szkolne dokumentuje wykorzystane stypendium na cele edukacyjne poprzez przedstawienie dokumentów potwierdzających wydatki. Refundacji kosztów poniesionych przez ucznia na cele edukacyjne (książki, podręczniki, artykuły biurowe, stroje gimnastyczne, sportowe, dresy, buty sportowe, bilety, komputer, drukarka, biurko itp.) dokonuje się na podstawie następujących dokumentów:

 • faktur VAT,

 • imiennych rachunków,

 • imiennych biletów miesięcznych,

 • paragonów (niezbędne dodatkowe oświadczenie potwierdzające dokonanie zakupu na ucznia wymienionego we wniosku o stypendium),

 • dowodów wpłaty,

 • wydatki związane ze zbiorowymi wyjazdami na wycieczkę szkolną, z wyjściami do kina, teatru itp. można udokumentować na podstawie pisemnego oświadczenia wystawionego przez szkołę z określeniem kosztu poniesionego przez ucznia.

W przypadku składania kopii dokumentów należy przedstawić oryginał do wglądu.
Jednocześnie informujemy, iż w poszczególnych przypadkach mogą być wymagane inne dokumenty, nie objęte powyższym zestawieniem.

Kryterium dochodowe

Stypendium przeznaczone jest dla uczniów, których kryterium dochodowe w rodzinie nie przekracza 600,00 zł netto na osobę.

Termin złożenia wniosków:

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie do 15 września 2022 r., (w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października oraz w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego) lub w uzasadnionych przypadkach wniosek o przyznanie stypendium szkolnego może być złożony po upływie w/w terminu.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYZNAWANIA ZASIŁKÓW SZKOLNYCH DLA UCZNIÓW

Pełnoletni uczniowie, rodzice lub opiekunowie prawni ucznia mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie zasiłku szkolnego dla uczniów i słuchaczy kolegiów (do 24 roku życia), zamieszkałych na terenie gminy Kleszczów.

Uprawnienia

Tryb i sposób udzielania zasiłku szkolnego:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi (słuchaczowi lub wychowankowi) znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej, wyłącznie z powodu wystąpienia zdarzenia losowego. (np. poważne zachorowanie, śmierć rodzica, pożar itp.).

Zasiłek szkolny może być przyznany jeden raz w stosunku do jednego zdarzenia losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznawany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku szkolnym, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty stanowiącej pięciokrotność kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt. 2 ustawy o świadczeniach rodzinnych (tj. zasiłek rodzinny na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia).

Przy ustalaniu wysokości zasiłku szkolnego bierze się pod uwagę ocenę wpływu skutków zdarzenia losowego na warunki życia rodziny, w której zamieszkuje uczeń. Miesięcznej wysokości dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniającej do ubiegania się o stypendium szkolne, o której mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, nie bierze się pod uwagę.

Termin złożenia wniosków:

O zasiłek szkolny można się ubiegać na wniosek, w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie zasiłku.

Wymagane dokumenty:

- wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego,

- dokumenty potwierdzające wystąpienie zdarzenia losowego i wystąpienia przejściowej, trudnej sytuacji ucznia.

 

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

 • Uchwała Nr XXI/233/2020 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów

 • Zarządzenie Nr 120.96.2021 z dnia 24 sierpnia 2021 roku Wójta Gminy Kleszczów w sprawie określenia wzoru wniosku wymaganego do otrzymania stypendium szkolnego lub zasiłku szkolnego dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kleszczów w ramach przyznanej pomocy materialnej

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
20KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
3,1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik odt RODO
16‑09‑2021 13:45:37
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/vnd.oasis.opendocument.text
Rozmiar:
11KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Anna Magdalena Domańska
email: gopskle@post.pl tel.:731- 34-99
, w dniu:  07‑08‑2020 12:59:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Magdalena Domańska
email: gopskle@post.pl tel.:731- 34-99
, w dniu:  07‑08‑2020 12:59:06
Data ostatniej aktualizacji:
26‑07‑2022 12:54:15
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie