Status prawny


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie

działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej (teks jednolity Dz.U.Nr 64, poz.593 z 2004 roku ).
Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.Pomoc społeczna dąży do umożliwienia osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 16 lutego 2012r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie

13‑07‑2017 09:30:59
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie

13‑07‑2017 09:32:09
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zarządzenie Nr 4/90 Naczelnika Gminy Kleszczów z dnia 30 kwietnia 1990r.

23‑05‑2006 11:38:10

Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr 4/90 NACZELNIKA GMINY W KLESZCZOWIE
z dnia 30 kwietnia 1990 roku
w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w KleszczowieNa podstawie art.122 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 1983 r. o systemie rad narodowych i samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 26 poz. 183 z późn. zm.) oraz art.8 ust.1 ustawy z dnia 3 grudnia 1984 r. - Prawo budżetowe ( Dz. U. z 1984 r. Nr 56, poz. 283, z 1985 r. Nr 59, poz.296; z 1986 r. Nr 24, poz.202;
z 1987 r. Nr 33, poz.181; z 1988 r. Nr 19, poz.131 i Nr 41, poz. 325; z 1989 r. Nr 6, poz. 32 i Nr 34, poz. 178) i § 1 uchwały w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej

zarządza się, co następuje :

§ 1


1.Tworzy się jednostkę budżetową o nazwie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , zwany dalej " Ośrodkiem ".
2.Siedzibą Ośrodka jest wieś Kleszczów.
3.Wydatki związane z działalnością Ośrodka finansowane są z budżetu gminnego.
4.Ośrodek jest dysponentem kredytów trzeciego stopnia.

§ 2

Przedmiotem działania Ośrodka jest :

analizowanie stanu pomocy społecznej oraz potrzeb w tym zakresie ,
sporządzanie planów zabezpieczenia i rozwoju pomocy społecznej,
przeprowadzanie wywiadów społecznych wśród osób będących podopiecznymi Ośrodka,
rozdział środków finansowych i materialnych na potrzeby podopiecznych,
stosowanie różnorodnych form pomocy społecznej.


§ 3

1.Ośrodek podlega Gminnej Radzie Narodowej w Kleszczowie.
2.Nadzór ogólny nad Ośrodkiem sprawuje Naczelnik Gminy w Kleszczowie.
3.Nadzór merytoryczny sprawuje Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 4

1.Na czele Ośrodka stoi Kierownik powołany i odwołany przez Naczelnika Gminy w Kleszczowie.
2.Organizację Ośrodka określi statut organizacyjny.

§ 5

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka oraz Głównemu Księgowemu.


§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i mocą obowiązującą od dnia 1 maja 1990 roku.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  23‑05‑2006 11:20:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Paweł Sztoch
email: admin@finn.pl tel.:(42) 684-98-91 fax: (42) 684-98-92
, w dniu:  23‑05‑2006 11:20:00
Data ostatniej aktualizacji:
28‑05‑2018 13:33:46
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie