Czyste powietrze- zaświadczenia


Zaświadczenia do Programu Czyste Powietrze

 

Znowelizowane w 2020 roku Prawo ochrony środowiska nakłada na gminy obowiązek wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych w celu potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego osoby ubiegającej się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w ramach Programu Czyste Powietrze.

W Gminie Kleszczów zaświadczenia wydawane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie.

Złożenie wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze jest uwarunkowane posiadaniem takiego zaświadczenia. Nie jest ono natomiast wymagane przy składaniu wniosku o podstawowy poziom dofinansowania.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu dofinansowania może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego.

 

Szczegółowe regulacje dotyczące wydawania zaświadczenia, przewidują, że:

1. osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania do WFOŚIGW może złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego;

2. dochodem jest dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych;

3. gospodarstwo domowe tworzą:

a) osoba fizyczna samotnie zamieszkująca i gospodarująca (gospodarstwo domowe jednoosobowe), albo

b) osoba fizyczna oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe);

4. wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu ustalana jest na podstawie dochodów osiągniętych w;

a) przedostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 lipca danego roku,

b) ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym złożono żądanie wydania zaświadczenia – w przypadku żądania złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia do 31 grudnia danego roku;

5. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu, z gospodarstwa rolnego stosuje się przepisy art. 5 ust. 8-9  ustawy o świadczeniach rodzinnych, przy czym ilekroć w tych przepisach mowa jest o:

a) rodzinie – rozumie się przez to gospodarstwo domowe,

b) gospodarstwie rolnym – rozumie się przez to gospodarstwo rolne, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333);

6. do ustalenia wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne stosuje się odpowiednio przepis art. 5 ust. 7a ustawy o świadczeniach rodzinnych;

7. żądanie wydania zaświadczenia zawiera następujące dane wnioskodawców oraz członków ich gospodarstwa domowego:

a) imię i nazwisko,

b) numer PESEL, a w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c) adres miejsca zamieszkania,

d) adres poczty elektronicznej wnioskodawcy lub numer telefonu wnioskodawcy, o ile je posiada;

8. w zaświadczeniu podaje się wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wskazuje się, czy dochód ten dotyczy członka gospodarstwa domowego jednoosobowego, czy gospodarstwa domowego wieloosobowego;

Wniosek o wydanie zaświadczenia należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie.

Wydawania powyższych zaświadczeń jest wolne od opłat.

 

WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAŚWIADCZEŃ UZYSKAJĄ PAŃSTWO TELEFONICZNIE POD NR. TEL. 44 731-36-34

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
452KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  05‑08‑2021 09:00:04
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Magdalena Domańska
email: gopskle@post.pl tel.:731- 34-99
, w dniu:  05‑08‑2021 09:00:04
Data ostatniej aktualizacji:
02‑03‑2023 15:05:50
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie