Karta Dużej Rodziny


 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Program zakłada przyznanie specjalnych uprawnień członkom rodzin wielodzietnych, którzy będą z nich korzystać na podstawie Karty Dużej Rodziny wydawanej przez gminy. Od 16 czerwca każda rodzina z co najmniej trójką dzieci, bez względu na osiągany dochód zamieszkująca na terenie gminy Kleszczów może złożyć wniosek o wydanie karty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 1390 ze zm. )

Od dnia 01.01.2019r. zmieniły się zasady przyznawania Karty Dużej Rodziny. Dotychczas mogli ją otrzymać tylko rodzice aktualnie wychowujący co najmniej troje dzieci. Od teraz prawo do otrzymania Karty Dużej Rodziny mają także rodzice, którzy kiedykolwiek w przeszłości mieli na utrzymaniu co najmniej troje dzieci (nawet jeżeli te są już pełnoletnie i samodzielne). Wiek dzieci w momencie składania wniosku przez rodzica nie ma żadnego znaczenia. 

 

Kartę Dużej Rodziny otrzymują:

 • rodzice – bezterminowo,
 • rodzice, którzy kiedykolwiek posiadali na utrzymaniu co najmniej trójkę dzieci - bezterminowo
 • dzieci małoletnie – do ukończenia 18 lat,
 • dzieci pełnoletnie – do czasu ukończenia szkoły lub studiów nie dłużej niż do ukończenia 25 lat,
 • dzieci z orzeczeniem stopnia niepełnosprawności o stopniu umiarkowanym lub znacznym – na czas orzeczenia.

Dokumenty wymagane do otrzymania Karty Dużej Rodziny:

 • wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (oryginały) potwierdzającymi prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 • w przypadku rodzica – oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci

 • w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia – oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;

 • w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia –  orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;

 • w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

 • w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.


Karta Dużej Rodziny w formie aplikacji na urządzenia mobilne.

Dotychczas podstawą do korzystania przez rodziny wielodzietne z ulg i zniżek jest posiadanie plastikowej Karty Dużej Rodziny (KDR). Od 1 stycznia 2018 r. obok Karty w tradycyjnej formie członkowie rodzin wielodzietnych będą mogli otrzymywać karty w formie aplikacji na urządzenie mobilne (smartfon, tablet).

 Wydanie Karty będzie bezpłatne wyłącznie przy wnioskowaniu o plastikową oraz elektroniczną formę KDR. Wnioskowanie o drugą formę w późniejszym terminie (w ramach kolejnego wniosku) będzie wiązało się z wniesieniem opłaty w wysokości 9,21 zł za każdą kartę. Osoby, które złożyły wniosek o przyznanie KDR do 31.12.2017 r. będą mogły bezpłatnie uzyskać dostęp do aplikacji mobilnej (wniosek należy złożyć do 31.12.2019 r.). Najkorzystniejsze będzie zatem wnioskowanie o obie formy jednocześnie.

Wizualizacja Karty Dużej Rodziny na urządzeniach mobilnych, za pomocą dedykowanej aplikacji, zapewni członkom rodzin wielodzietnych szereg korzyści:

– dostosuje Kartę do postępu technologicznego,

– rozszerzy wiedzę na temat zniżek oferowanych przez podmioty uczestniczące w programie,

– spowoduje krótszy czas oczekiwania na Kartę – dostęp do aplikacji uzyskać będzie można w momencie przyznania Karty i będzie można od razu z niej korzystać,

– wizualizacja na telefonach rodziców kart przyznanych ich dzieciom – nie trzeba będzie nosić wszystkich plastikowych kart przy sobie.


DUPLIKAT KARTY DUŻEJ RODZINY 

W przypadku utraty Karty Dużej Rodziny należy złożyć wniosek o wydanie duplikatu karty (taki sam wniosek jak o wydanie karty) dla osoby, której karta uległa zniszczeniu/została skradziona/zgubiona.

Od 1 marca 2021 roku opłata za wydanie Duplikatu Karty Dużej Rodziny wynosi 10,12 zł, natomiast wysokość opłaty za domówienie drugiej formy Karty nie uległa zmianie czyli pozostaje w kwocie 9,21 zł.

Wpłaty można dokonać przelewem na konto Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Osiedlowa 2, 97-410 Kleszczów na numer 2189 7800 0800 0587 3720 0000 10 Bank Spółdzielczy w Kleszczowie. W tytule przelewu należy wpisać: Opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

 

W związku z realizacją programu pomocy rodzinom wielodzietnym mieszkającym na terenie Gminy Kleszczów, członkowie rodzin wielodzietnych, posiadający Kartę Dużej Rodziny będą mogli korzystać z kilku ulg i udogodnień wprowadzonych Uchwałą Nr LIII/504/2014 Rady Gminy Kleszczów z dnia 24.10.2014 roku.

Każda osoba, mieszkająca na terenie gminy Kleszczów, która wyrobi sobie taką Kartę, może za jej okazaniem korzystać z ulg i udogodnień, oferowanych przez Partnerów, którzy przystąpili do Programu ” Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny’’

Z karty każdy jej posiadacz może korzystać w dowolnym czasie – oznacza to, że aby skorzystać z karty nie trzeba być całą rodziną w jednym miejscu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące KARTY DUŻEJ RODZINY oraz wykaz zniżek znajdują się w niżej zamieszczonych linkach:
www.mpips.gov.pl
www.rodzina.gov.pl
Oferty Zniżek

Zachęcamy wszystkie rodziny wielodzietne z terenu Gminy Kleszczów do zapoznania się z programem i skorzystania z niego.

 

WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY

03‑08‑2017 14:20:28
Dokumenty:
Plik pdf WNIOSEK O PRZYZNANIE KARTY DUŻEJ RODZINY LUB WYDANIE DUPLIKATU KARTY DUŻEJ RODZINY.pdf
12‑03‑2019 11:39:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
4,2MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WŁADZY RODZICIELSKIEJ.pdf
12‑03‑2019 11:39:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
646KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE O PLANOWANYM TERMINIE UKOŃCZENIA NAUKI W SZKOLE LUB SZKOLE WYŻSZEJ.pdf
12‑03‑2019 11:39:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
874KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf CZĘŚĆ II CZŁONKOWIE RODZINY WIELODZIETNEJ.pdf
12‑03‑2019 11:39:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
2,5MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf OŚWIADCZENIE O POZOSTAWIENIU W DOTYCHCZASOWEJ RODZINIE ZASTĘPCZEJ LUB DOTYCHCZASOWYM RODZINNYM DOMU DZIECKA.pdf
12‑03‑2019 11:39:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
451KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf INFORMACJA O OSOBACH, KTÓRE BĘDĄ MOGŁY WYŚWIETLAĆ KARTĘ ELEKTRONICZNĄ NA SWOICH URZĄDZENIACH MOBILNYCH.pdf
13‑11‑2020 14:36:18
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
538KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WNIOSEK O UDZIELENIE POMOCY W FORMIE ZNIŻEK/DOPŁAT NA ZAKUP PODRĘCZNIKÓW SZKOLNYCH I POMOCY EDUKACYJNYCH DLA POSIADACZY KARTY DUŻEJ RODZINY

03‑08‑2017 14:28:45
Dokumenty:
Plik pdf Wniosek o udzielenie pomocy w formie zniżek i dopłat na zakup podręczników szkolnych i pomocy edukacyjnych_788620.pdf
16‑11‑2020 11:49:05
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf oświadczenie_638914.pdf
09‑09‑2019 10:22:02
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
159KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

UCHWAŁA NR LIII/504/2014 RADY GMINY KLESZCZÓW Z DNIA 24 PAŹDZIERNIKA 2014 ROKU W SPRAWIE PODJĘCIA DZIAŁAŃ ZMIERZAJĄCYCH DO POLEPSZENIA WARUNKÓW ŻYCIOWYCH RODZIN WIELODZIETNYCH ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY KLESZCZÓW

04‑08‑2017 12:27:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WOJEWÓDZKA KARTA DUŻEJ RODZINY

19‑11‑2014 14:48:00
Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy do rozpowszechniania i aktualizowania informacji nt. Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych, która zakłada wsparcie rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie województwa łódzkiego, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci.

Do wniosku o wydanie Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych wystarczy dołączyć potwierdzenie zameldowania rodziny lub kserokopie dowodów osobistych i aktów urodzenia dzieci oraz w przypadku dziecka powyżej 18 r.ż. oświadczenie rodzica/opiekuna.

Ważne informacje na temat Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych:

 1. Karta wydawana jest bezpłatnie

 2. Karta wydawana jest na okres 36 miesięcy

 3. wniosek o wydanie Karty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście
  w Regionalnym Centrum Polityki Społecznej w Łodzi,

 4. wydrukowane Karty można odebrać osobiście lub można otrzymać pocztą
  na adres wskazany we wniosku, dzięki temu wszyscy mieszkańcy województwa mają ułatwiony dostęp do jej uzyskania.

Aktualny wniosek oraz wykaz ulg i zniżek, jakie posiadacze Karty posiadają, znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi www.rcps-lodz.pl w zakładce Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych.

Szczegółowych informacji udziela Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Wydział Pomocy i Integracji Społecznej - Pani Izabela Czarnecka-Makyeyeva  nr tel. 42 203-48-67 oraz mailowo karta@rcpslodz.pl.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Justyna Zięba
Szczegółowych informacji udziela Pani Justyna Zięba tel. 44 7313634
Imię:
Justyna
Nazwisko:
Zięba
Tytuł:
Aspirant pracy socjalnej
Telefon:
44 731 36 34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  19‑11‑2014 14:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Kokosińska tel.:044 731-31-27 , w dniu:  19‑11‑2014 14:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑03‑2021 11:34:10
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie