Zespół Interdyscyplinarny


 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Znowelizowana w czerwcu 2010 r. ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nałożyła na samorządy gminne obowiązek opracowania i realizacji stosownych programów. Uchwalony przez Radę Gminy Kleszczów 'Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Kleszczów na lata 2016-2022"  szczegółowo definiuje rodzaje przemocy w rodzinie i opisuje cele programu oraz sposoby jego realizacji. Oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji programu zostały włączone: Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, placówki oświatowe, a także generalnie cała społeczność gminy Kleszczów. Program jest finansowany z budżetu gminy, ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Do skutecznej realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie został powołany zespół interdyscyplinarny, złożony z przedstawicieli wspomnianych podmiotów. W jego skład wchodzą:

- Anna Domańska - kierownik GOPS w Kleszczowie;

- Halina Wiśniewska - specjalista pracy socjalnej GOPS w Kleszczowie;

- Agnieszka Warcholińska - kurator dla dorosłych;

- Anita Tuliszka  - kurator specjalista rodzinny;

- Jarosław Popławski - Komenda Powiatowa Policji w Bełchatowie;

- Piotr Kostrzewa - Posterunek Policji w Kleszczowie;

- Damiana Płomińska - pedagog szkolny w Szkole Podstawowej w Kleszczowie;

- Katarzyna Bębnowska - dyrektor Szkoły Podstawowej w Łękińsku;

- Beata Wysmułek - pedagog szkolny Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie;

- Emilia Jarząbek - nauczyciel Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie;

- Iwona Frankowska - nauczyciel Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach;

- Bogumiła Kochanowska - nauczyciel Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku;

- Wioletta Wojewoda - pielęgniarka Kleszczowskiej Przychodni "Salus"  w Kleszczowie;

- Maria Bujacz - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
 

Przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego jest Halina Wiśniewska, jej zastępczynią  jest Anna Domańska, a sekretarzem - Damiana Płomińska.

 

Cele Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

- pomoc osobom i rodzinom dotkniętym problemem przemocy w przezwyciężaniu problemów,

- monitorowanie sytuacji osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,

- obserwacja sytuacji dzieci i młodzieży w środowisku szkolnym,

- nadzorowanie sytuacji domowej osób i rodzin dotkniętych problemem przemocy w rodzinie,

- praca interdyscyplinarna z rodziną w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej związanej z problemem przemocy w rodzinie,

- efektywne podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie sytuacji kryzysowej, związanej z przemocą w rodzinie,

- współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

- inicjowanie badań, diagnoz, ekspertyz dotyczących problemu.

 

Zadania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego:

- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

- opracowanie procedur postępowania w przypadku rozpoznania i zgłoszenia przemocy w rodzinie,

- udzielanie wstępnej pomocy, wskazanie możliwości uzyskania pomocy interdyscyplinarnej dla wszystkich członków rodziny,

- wyjaśnienie procedur "Niebieskiej karty", socjoterapii, terapii sprawców, terapii osób doświadczających przemocy itp.,

- kierowanie do specjalistycznych placówek i programów,

- opracowanie wspólnie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, służenie radą i pomocą,

- aktywne poszukiwanie wsparcia rodzin zaprzyjaźnionych w społeczności lokalnej,

- opracowywanie wniosków do gminnych programów profilaktycznych,

- udzielanie pomocy dzieciom doświadczającym i będącym świadkami przemocy w rodzinie,

- udzielanie pomocy, w szczególności psychologicznej, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego osobom i rodzinom, które mają trudności w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,

- podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchomianie procedur mających na celu jej powstrzymanie,

- podejmowanie działań profilaktycznych poprzez edukację społeczną i edukację rodzin,

- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA POMOCY SPECJALISTÓW NA TERENIE NASZEJ GMINY

 

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że od 9 marca 2021r. następuje zmiana miejsca spotkań PORADNI ŻYCIA RODZINNEGO.

Spotkania odbywać się będę w Wiejskim Ośrodku Kultury w Łękińsku w każdy czwartek od godziny 13.00 do 17.00.

Celem działania Poradni jest:

  • Budowanie relacji: rodzinnych, w miejscu pracy, w szkole
  • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz życia z osobą uzależnioną
  • Udzielanie porad dotyczących wychowania dzieci
  • Pomoc w radzeniu sobie ze stresem, samotnością, zmartwieniami, chorobą
  • Pomoc w pokonywaniu trudności wychowawczych, edukacyjnych i językowych u dzieci.

Spotkania należy umawiać telefonicznie pod numerem: 693-253-201

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH

UZALEŻNIENIAMI W GMINIE KLESZCZÓW
 

Spotkania dla osób dotkniętych uzależnieniami odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym w siedzibie Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łękińsku ul. Szkolna 2 w środy w godzinach od 15.00 do 20.00.

Osoby, które chciałyby skorzystać z w/w formy pomocy mogą też kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą spotkania, tel. 507 411 208.

 

WZÓR POZWU O SEPARACJĘ

13‑11‑2013 11:07:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WZÓR POZWU O ZNIESIENIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ POMIĘDZY MAŁŻONKAMI

13‑11‑2013 11:05:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WZÓR POZWU O PRZYCZYNIANIE SIĘ DO ZASPOKAJANIA POTRZEB RODZINY- ALIMENTY

13‑11‑2013 11:03:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WZÓR ZAWIADOMIENIA O PRZESTEPSTWIE ZNĘCANIA SIĘ NAD RODZINĄ

13‑11‑2013 10:59:00
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

UCHWAŁA RADY GMINY KLESZCZÓW Z DNIA 21 CZERWCA 2011r. W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA

13‑07‑2017 11:28:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Anna Magdalena Domańska
email: gopskle@post.pl tel.:731- 34-99
, w dniu:  28‑02‑2012 09:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Kokosińska tel.:044 731-31-27 , w dniu:  28‑02‑2012 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
27‑05‑2022 09:02:53
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie