Tablica ogłoszeń


ZMIANY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA DODATKU WĘGLOWEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w dniu 3 listopada 2022r. weszła w życie ustawa z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. 2022, poz. 2236), która w art. 26 ww ustawy wprowadza zmiany w ustawie o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022r. (Dz.U. poz. 1692 i 1967).

Zgodnie z nowelizacją ustawy wprowadzono zapis, że:

- w przypadku, gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych, zamieszkujących pod jednym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się zasady jeden adres – jeden dodatek. Oznacza to, że gospodarstwom domowym zamieszkującym w odrębnych lokalach (które nie mają odrębnego adresu) przysługuje dodatek węglowy.

Przyznanie dodatku węglowego w przypadku takich gospodarstw domowych nastąpi w drodze decyzji administracyjnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie. 

Jednocześnie wskazuje się, iż dodatek węglowy przysługiwać będzie  gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego nie zostało zgłoszone lub wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest jedno ze źródeł , o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o dodatku węglowym.

Poza ww zmianami obowiązują wszystkie wymogi dotychczasowe dla przyznania dodatku węglowego.

Dodatkowo przypominamy, iż wniosek o przyznanie dodatku węglowego można składać do dnia 30.11.2022 r.

 

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kleszczowie zaprasza dzieci i ich rodziny do udziału w konkursie fotograficznym pt. ,,Mój czas z rodziną”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii na powyższy temat. Zdjęcie ma być wydrukowane lub wywołane w formacie A4

Celem konkursu jest przedstawienie rodziny jako jednej z najwyższych wartości, doskonalenie umiejętności wyrażania i okazywania swojego przywiązania oraz miłości do rodziny oraz wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych.

Adresatem konkursu są dzieci z placówek oświatowych z terenu Gminy Kleszczów i ich rodzice.

Pracę wraz z metryczką należy złożyć do dnia 17.11.2022r. do godziny 15.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie.

Regulamin konkursu oraz metryczka do pobrania znajdują się w zakładce "Zespół Interdyscyplinarny"

OPIEKA WYTCHNIENIENIOWA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, w związku z możliwością aplikowania do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, prosi o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

 osobami niepełnosprawnymi posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, z późn. zm.),

Wjęcej informacji w zakładce "Opieka wttchnieniowa - edycja 2022/2023"

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Dodatek na pelet, gaz lpg, drewno kawałkowe, olej opałowy

 

Gospodarstwa domowe, których główne źródło ciepła zasilane jest peletem drzewnym, drewnem kawałkowym, skroplonym gazem LPG lub olejem opałowym, otrzymają wsparcie finansowe w ramach jednorazowego dodatku.

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:
•    3000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy,
•    1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym,
•    500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
•    2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

UWAGA: dodatek nie przysługuje osobom posiadającym gaz ziemny.

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku dla gospodarstwa domowego:

 • Wpis lub zgłoszenie źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 • Wniosek należy złożyć do właściwej dla zamieszkania gminie. Gmina będzie miała z kolei miesiąc na jego wypłatę.

 • Brak progów dochodowych.

 • W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 • W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych złożono dla więcej niż jednego gospodarstwa domowego mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy.

Wnioski można składać :

 1. elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP  /GOPS_KLESZCZOW/Skrytka

 2. papierowo: w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2,  pokój nr 3

Wniosek:  https://monitorpolski.gov.pl/D2022000197401.pdf

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. ( t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

 

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA ŚWIADCZENIA

"DOBRY START" 

Od 1 lipca br. ruszył nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia DOBRY START w związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2022/2023.

Przyjmowaniem wniosków o świadczenie dobry start, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o świadczenie dobry start można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

Wnioski  drogą online  można składać od 1 lipca do 30 listopada przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/ , przez bankowość elektroniczną lub portal PUE ZUS.

 

WAŻNA INFORMACJA - WNIOSKI NA NOWE OKRESY ŚWIADCZENIOWE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2022/2023 można składać w wersji elektronicznie od 01 lipca 2022 roku.lub w formie tradycyjnej od 01 sierpnia 2022r.

 

Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie oraz ze strony internetowej www.gops.bip.kleszczow.pl  w zakładkach: „Świadczenia rodzinne” oraz „Fundusz alimentacyjny”, z których także można dowiedzieć się więcej na temat zasad przyznawania świadczeń.

 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od 1 czerwca 2022 roku ubiegający się o świadczenie 500+ są obsługiwani wyłącznie przez ZUS.

Wszystkie wnioski o przyznanie świadczenia 500 + będzie można przesyłać tylko drogą elektroniczną przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS, bankowość elektroniczną i portal Empatia. Środki z programu będą wypłacane tylko bezgotówkowo na wskazany przez wnioskodawcę numer rachunku bankowego.

Prawo do świadczenia wychowawczego ZUS ustali na tzw. okres świadczeniowy, który trwa od 1 czerwca danego roku do 31 maja roku następnego.

 

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kleszczów mogą składać wnioski o pomoc za poniesione szkody w uprawach rolnych zgodnie z uchwałą nr XV/140/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników zmienioną uchwałą nr XLVI/576/2022 Rady Gminy Kleszczów z dnia 31 marca 2022r.

Program określa szczegółowe zasady i tryb udzielania w latach 2020 - 2023 pomocy pieniężnej rolnikom, u których w gospodarstwach rolnych lub prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody w uprawach w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych w szczególności: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi lub podtopienia, deszczu ulewnego, gradu, pioruna, huraganu lub wichury.

Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie oraz ze strony internetowej www.gops.bip.kleszczow.pl w zakładce Programy i Strategie.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie każdorazowo w momencie wystąpienia w/w zdarzeń losowych.

Do wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy z bieżącego roku lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające posiadanie ziemi, wypis z rejestru gruntów, dokumenty (imienne faktury) potwierdzające wydatki na zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, oprysków, kosztów wynajęcia maszyn rolniczych do wykonania prac w gospodarstwie itp.

 

 

DODATEK OSŁONOWY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej, przyjmuje wnioski o dodatek osłonowy.
 

Dodatek osłonowy został wprowadzony w ramach tarczy antyinflacyjnej. Świadczenie ma być odpowiedzią na szczególne problemy niektórych gospodarstw domowych związane ze znaczącym wzrostem cen towarów i usług, zwłaszcza cen energii elektrycznej i paliw.

Wnioski o dodatek osłonowy przyjmuje i rozpatruje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

Więcej informacji na temat dodatku osłonowego oraz wzór wniosku znajduje się w zakładce Dodatek osłonowy.

 

 

 

REJONY PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
 

Stasińska Mariola

Antoniówka, Dębina, Kamień, Łuszczanowice Kol., Rogowiec, Żłobnica, Mieszkania Socjalne Kleszczów.

Cieślak-Moskot Aneta

Czyżów, Łękińsko, Wola Grzymalina Kol., Wolica, Stefanowizna, Bloki Łuszczanowice  ul. Sportowa.

Wiśniewska Halina

Kleszczów, Łuszczanowice, Bloki Łuszczanowice ul. Rubinowa.

 

 

POMOC DLA OSÓB OPUSZCZAJĄCYCH

ZAKŁAD KARNY LUB ARESZT ŚLEDCZY

 

Łódzki Urząd Wojewódzki informuje, że został rozstrzygnięty konkurs w sprawie realizacji powierzenia zadań ze środków Funduszu Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Fundusz Sprawiedliwości.

W województwie łódzkim dotację celową na realizacje zadań finansowanych z tego Funduszu w zakresie udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym otrzymały dwie organizacje pozarządowe:

 1. Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus” z siedzibą w Łodzi

 2. Fundacja „DIES ,MEI” z siedzibą w Pabianicach

 

Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus” prowadzi nieodpłatną pomoc w zakresie:

 • poradnictwa prawnego

 • poradnictwa socjalnego

 • konsultacje z psychologiem

 • konsultacje z psychiatrą

Warunkiem skorzystania z pomocy jest przedstawienie świadectwa zwolnienia z Zakładu Karnego do trzech miesięcy wstecz. Z pomocy mogą skorzystać także osoby najbliższe osadzonym.

Dane kontaktowe:

Stowarzyszenie Samopomocowe „Abakus” , ul. A. Próchnika5, 90- 408 Łódź

Tel/fax 42 639-78-42, tel. kom. 577-848-953

e-mail: abbakus@poczta.onet.pl , stowarzyszenie.abakus.lodz@gmail.com
 

Fundacja „DIES MEI” w ramach programu Pomocy Postpenitencjarnej oferuje pomoc w zakresie:

 • znalezienia i sfinansowania noclegu, dopłata do mieszkania do 2 000,00 zł (do wyczerpania funduszu)

 • odbudowania rodziny (pomoc prawna, szkolenia)

 • poszukiwania pracy

 • kursów podnoszących kwalifikacje

 • szkolenia z zakresu readaptacji, zastępowania agresji,

 • pomoc psychologiczną i terapeutyczną

 • zapewnienie odzieży wierzchniej oraz obuwia

 • bonów żywnościowych

 • pomoc obcokrajowcom
   

Pomoc może być zapewniona tylko w okresie do 6 miesięcy od opuszczenia Zakładu Karnego i Aresztu Śledczego.
 

Dane kontaktowe:

Fundacja „Dies Mei”, ul. 20 Stycznia 53/19, 95-200 Pabianice

Tel.: 603-124-536, 724-504-551

 

 

Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos-Kukiałka , w dniu:  30‑07‑2015 09:51:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Szydłowska
email: szydlowska.anna@op.pl tel.:044 731-36-34
, w dniu:  30‑07‑2015 09:51:50
Data ostatniej aktualizacji:
16‑11‑2022 12:53:00
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie