Tablica ogłoszeń


GRUPA WSPARCIA

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że od 1 marca 2021r. następuje zmiana miejsca spotkań GRUPY WSPARCIA.

Wszystkie osoby dorosłe, mające problemy w relacjach rodzinnych, zapraszamy do udziału w spotkaniach GRUPY WSPARCIA ukierunkowanych na poprawę satysfakcji z tego obszaru życia osobistego.
 

Termin i miejsce spotkań:

Poniedziałki w godzinach 8:30 – 11:30

Budynek Gminnego Ośrodka Kultury w Kleszczowie.

(Wcześniejsze miejsce spotkań : budynek Kleszczowskiej Przychodni „Salus”, wejście od strony pogotowia poziom -1, pokój -22).


 

PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW "500 +" NA NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY - 2021/2022

W roku 2021, aby ubiegać się o kontynuację przyznania świadczenia wychowawczego i jego wypłatę na każde dziecko do 18 roku życia, znowu będzie trzeba złożyć wniosek o ustalenie prawa do tego świadczenia.Ostatnio taki wniosek składaliśmy w 2019 roku.

 

Wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. można składać:

  - od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną

  -  od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną.

 

Wniosek o wypłatę świadczenia będzie można złożyć drogą elektroniczną za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia (adres strony: empatia.mrips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną oraz przez platformę ePUAP oraz w tradycyjnej formie papierowej w siedzibie właściwego ośrodka pomocy społecznej lub za pośrednictwem urzędu pocztowego (od 1 kwietnia). Nie jest poprawną formą złożenie wniosku wysłanego przez e-mail.
 

Wypłata świadczenia 500 plus jest zależna od terminu złożenia wniosku.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego:

 • osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia 2021r., pieniądze otrzymają do 30 czerwca 2021r ;
 • osoby, które złożą wniosek od 1 maja do 31 maja 2021r., pieniądze otrzymają do 31 lipca 2021r.;
 • osoby, które złożą wniosek od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., pieniądze otrzymają do 31 sierpnia 2021r.;
 • osoby, które złożą wniosek od 1 lipca do 31 lipca 2021r., pieniądze otrzymają do 30 września 2021r.;
 • osoby, które złożą wniosek od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r., pieniądze otrzymają do 31 października 2021r.

 

Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca. Osoby, które złożą wniosek w lipcu 2021 otrzymają świadczenie od lipca 2021  tj. od momentu złożenia wniosku. Za miesiąc czerwiec 2021 świadczenia nie otrzymają.

W przypadku rodziców, którym urodziło się dziecko rodzice mają trzy miesiące od jego urodzenia na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: należy mieć na uwadze, że w przypadku nowonarodzonych dzieci należy złożyć 2 wnioski: jeden na aktualnie trwający okres świadczeniowy, który zakończy się 31 maja 2021 roku oraz drugi na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2021 roku.
 

Przyznane świadczenie wychowawcze nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na podany we wniosku adres e-mail.

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego, w szczególności zmian w sytuacji rodzinnej lub wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczpospolitej Polskiej należy niezwłocznie powiadomić o tym organ wypłacający świadczenie wychowawcze. Niepoinformowanie organu o powyższych zmianach może skutkować koniecznością zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zwaną dalej „dopłatą do czynszu”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, iż najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych może zostać przyznany dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zwaną dalej dopłatą do czynszu.

Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu stanowi 75% miesięcznego czynszu opłacanego przez najemcę, jednak nie więcej niż 1500 zł.

Kryteria przyznania:

 • przyznany dodatek mieszkaniowy

 • średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego najemcy osiągnięty w 2019 r.

 • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (warunek ten jest spełniony również w przypadku, gdy lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu przez ubiegającego się o ten dodatek jest innym lokalem mieszkalnym niż najmowany przez najemcę w dniu 14 marca 2020 r.)

 • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu

Do wniosku o dodatek mieszkaniowy z adnotacją dopłata do czynszu, poza dokumentami, o których mowa w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, dołącza się:

1.  oświadczenie o średnim miesięcznym dochodzie przypadającym w 2019 r. na jednego członka gospodarstwa domowego ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu;

2.  oświadczenie o spełnianiu przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu warunków, tj

     - oświadczenie, że ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przez 14 marca 2020 r.” oraz,

     - oświadczenie, że ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu”.

3. dokumenty potwierdzające wysokość miesięcznego czynszu opłacanego przez ubiegającego się o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wniosek taki składa się nie później niż w dniu 31 marca 2021 roku.

 

Więcej informacji na temat dodatków mieszkaniowych oraz wnioski do pobrania znajdują się w zakładce "dodatki mieszkaniowe".
 

POMOC W CZASIE PANDEMII

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że każdy kto z powodu pandemii koronawirusa nie będzie mógł wyjść z domu, a wymaga pomocy przy wykonywaniu czynności dnia codziennego np. przy robieniu zakupów, może zwrócić się o pomoc do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie dzwoniąc pod jeden z niżej wymienionych numerów telefonicznych:

 • 44 731-31-27
 • 44 731-36-36
 • 44 731-36-37

 

KOMUNIKAT O AKTUALNYCH OGRANICZENIACH W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W KLESZCZOWIE
 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że 

wykonywanie zadań przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie nadal podlega ograniczeniu do odwołania.

Dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi, z wyłączeniem osób realizujących zadania w zakresie obsługi interesantów. Ograniczenia tego nie stosuje się do:

 1. dziecka do ukończenia 13. roku życia;

 2. osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osoby z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osoby, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie;

 3. osoby o ograniczonej możliwości prowadzenia własnych spraw
  w urzędzie;

 4. osoby wymagającej pomocy tłumacza;

 5. innej osoby, w przypadkach wynikających z odrębnych przepisów.

Przez cały czas trwania wizyty w urzędzie Interesant jest zobowiązany do zasłaniania nosa i ust (z wyjątkami wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących).

W trosce o zdrowie Państwa i naszych pracowników uprzejmie prosimy o ograniczenie do minimum osobistych wizyt w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie, bezpośrednia obsługa możliwa po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym.
 

Kontakt telefoniczny:

Numer główny: 44 731-31-27

Świadczenia rodzinne, Karta Dużej Rodziny :  44 731-36-34

Pracownicy socjalni:  44 731-36-36  lub 44 731-36-37
 

w formie elektronicznej za pośrednictwem:

poczty elektronicznej email: gopskle@post.pl

platformy ePUAP: /GOPS_KLESZCZOW/Skrytka

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH UZALEŻNIENIAMI W GMINIE KLESZCZÓW

Spotkania odbywają się w siedzibie Wiejskiego Domu Kultury w Łękńsku ul. Szkolna 2, w środy w godzinach od 15.00 do 20.00. Osoby, które chciałyby skorzystać z w/w formy pomocy mogą też kontaktować się telefonicznie z osobą prowadzącą spotkania, tel. 507 411 208.

 

POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRYZYSOWEJ SYTUACJI.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że osoby dotknięte przemocą oraz osoby znajdujące się w szeroko rozumianym kryzysie, mogą uzyskać wsparcie ze strony specjalistów:

 1. Telefoniczne porady psychologa – porady udzielane są od poniedziałku do soboty w godzinach 19:00-20:00, z wyłączeniem Świąt Wielkanocnych (tj. 04 i 05 kwietnia 2021 r.), pod numerem telefonu : 690 141 700.

 2. Specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej (certyfikowany instruktor terapii uzależnień) - dyżury odbywają się w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przy ul. Czapliniecka 66 w pokoju nr 10, co dziennie w dni robocze w godzinach 8:00-15:00, tel 44 715 22 63.

 3.  

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, iż PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO prowadzona jest w formie porad telefonicznych w każdy poniedziałek w godzinach od 1330 do godziny 1730.

Osoby, które chciałyby skorzystać z w/w formy pomocy prosimy o kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą spotkania, tel. 693- 253- 201.

 

Aplikacja mobilna – „Twój Parasol”

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Aplikacja „Twój Parasol” jest narzędziem, które ma pomagać osobom doznającym przemocy. Znajdują się w niej materiały informacyjne oraz baza danych organizacji, które oferują wsparcie dla osób dotkniętych przemocą. Dzięki aplikacji istnieje możliwość szybkiego wybrania numeru alarmowego oraz umożliwia kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email. Dzięki niej pokrzywdzona osoba może także gromadzić materiały dowodowe, które mogą być wykorzystane w sądzie.

Oficjalną częścią aplikacji jest zestawienie danych pogodowych odpowiednich do lokalizacji dzięki czemu aplikacja zapewnia dyskrecję.

W celu pobrania aplikacji należy wejść na stonę : https://twojparasol.com/ 

 

REJONY PRACY PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH
 

Stasińska Mariola

Antoniówka, Biłgoraj, Dębina, Kamień, Łuszczanowice Kol., Rogowiec, Słok, Żłobnica, Mieszkania Socjalne Kleszczów

Cieślak-Moskot Aneta

Czyżów, Łękińsko, Wola Grzymalina Kol., Wolica, Stefanowizna, Bloki Łuszczanowice  ul. Sportowa 

Wiśniewska Halina

Kleszczów, Łuszczanowice, Bloki Łuszczanowice ul. Rubinowa

 

PROGRAM "AKTYWNY SAMORZĄD"

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że w ramach programu „Aktywny samorząd”, którego realizatorem jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie, osoby niepełnosprawne mogą uzyskać wsparcie w postaci pokrycia kosztów nauki w szkołach policealnych i wyższych oraz w postaci likwidacji barier ograniczających społeczne i zawodowe funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych.

Wnioski można składać w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przy ulicy Czaplinieckiej 66.

 

Terminy składania wniosków dla Modułu I (Obszary A – D):

 • od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 sierpnia 2021 r.

Terminy składania wniosków dla Modułu II :

 • od dnia 1 marca 2021 r. do dnia 31 marca 2021 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021

 • od 01 września 2021 r. do dnia 10 października 2021 r. - dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022
   

Więcej informacji można uzyskać na stronach internetowych: www.pfron.org.pl oraz pod numerem telefonu 44 633 03 10 oraz 44 715 22 69 .

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
650KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

WAŻNA INFORMACJA DLA ROLNIKÓW

03‑09‑2020 14:01:03

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że rolnicy zamieszkali i prowadzący gospodarstwo rolne na terenie Gminy Kleszczów mogą składać wnioski o pomoc za poniesione szkody w uprawach rolnych zgodnie z uchwałą nr XV/140/2019 Rady Gminy Kleszczów z dnia 28 listopada 2019 roku w sprawie wprowadzenia lokalnego programu pomocy społecznej dla rolników.

Program określa szczegółowe zasady i tryb udzielania w latach 2020 - 2023 pomocy pieniężnej rolnikom, u których w gospodarstwach rolnych lub prowadzonych działach specjalnych produkcji rolnej wystąpiły szkody w uprawach w wyniku zaistnienia zdarzeń losowych w szczególności: przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, suszy, powodzi lub podtopienia, deszczu ulewnego, gradu, pioruna, huraganu lub wichury.

Druki wniosków można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie oraz ze strony internetowej (zamieszczone poniżej) lub zakładka Programy i Strategie.

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie każdorazowo w momencie wystąpienia w/w zdarzeń losowych.

Do wniosku należy dołączyć nakaz płatniczy z bieżącego roku, wypis z rejestru gruntów lub zaświadczenie z Urzędu Gminy potwierdzające posiadanie ziemi, dokumenty ( imienne faktury ) potwierdzające wydatki na zakup materiału siewnego, nawozów, środków ochrony roślin, oprysków, kosztów wynajęcia maszyn rolniczych do wykonania prac w gospodarstwie itp. oraz okazać się dowodem osobistym.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos-Kukiałka , w dniu:  30‑07‑2015 09:51:50
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Szydłowska
email: szydlowska.anna@op.pl tel.:044 731-36-34
, w dniu:  30‑07‑2015 09:51:50
Data ostatniej aktualizacji:
01‑03‑2021 10:05:29
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie