Asystent rodziny


Wsparcie asystenta rodziny najczęściej kierowane do rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo –wychowawczych.

Asystent rodziny to osoba, która towarzyszy rodzinie, szczególnie rodzinie z dziećmi w poszukiwaniu rozwiązań jej trudnej sytuacji życiowej. Pomaga i wspiera w pokonywaniu trudności tak, aby rodzina w przyszłości potrafiła samodzielnie poradzić sobie z różnymi problemami. 

Asystent pracuje z rodziną w miejscu jej zamieszkania lub innym miejscu uzgodnionym z rodziną (urzędy, organizacje, szkoły, sąd i inne).

Celem pracy asystenta rodziny jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, który umożliwi jej wychowanie dzieci. Rola asystenta polega na aktywnym wspieraniu rodziny, w której występują problemy trudne do samodzielnego przezwyciężenia.

Do zadań asystenta należy m.in.:

 • pokazywanie, w jaki sposób prawidłowo wychowywać dzieci i opiekować się nimi;

 • doradzanie jak organizować i spędzać wolny czas;

 • udzielanie rodzicom pomocy w rozeznaniu sytuacji szkolnej dziecka, zachęcanie i towarzyszenie rodzicom w czasie wizyt w szkołach, przedszkolach, poradniach i innych instytucjach;

 • uczenie, w jaki sposób członkowie rodziny powinni rozmawiać ze sobą, aby się rozumieć;

 • wspieranie w dbaniu o zdrowie członków rodziny, pomoc w ustalaniu terminów wizyt u lekarzy;

 • motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych;

 • udzielanie wsparcia dzieciom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych;

 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;

 • edukowanie, jak prawidłowo prowadzić gospodarstwo domowe (gotowanie, sprzątanie, zakupy, podział obowiązków domowych);

 • doradzanie, jak planować wydatki;

 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych (towarzyszenie w czasie wizyt w różnych urzędach, organizacjach, instytucjach, nauka pisania pism urzędowych, wypełniania dokumentów);

 • pomaganie osobom szukającym pracy, jak pisać życiorys i list motywacyjny, nauka sposobów skutecznego poszukiwania pracy;

 • pomoc w sytuacjach, które mogą stanowić zagrożenie zdrowia, życia, bezpieczeństwa dzieci i dorosłych członków rodziny;

Ponadto do obowiązków asystenta rodziny należy:

 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną;

 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny, nie rzadziej niż co pół roku;

 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną;

 • sporządzanie, na wniosek sądu, opinii o rodzinie i jej członkach;

 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny;

 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym lub grupą roboczej;

 • koordynowanie wsparcia udzielanego kobietom w ciąży i rodzinom dzieci niepełnosprawnych w ramach ustawy „Za życiem”;

Sposób skierowania asystenta do rodzin określony jest w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 447).

Informacja wytworzona przez:
Anna Magdalena Domańska
email: gopskle@post.pl tel.:731- 34-99
, w dniu:  22‑03‑2021 10:42:41
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  22‑03‑2021 10:42:41
Data ostatniej aktualizacji:
27‑06‑2023 10:06:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie