Dodatki mieszkaniowe


Dodatek mieszkaniowy jest to okresowe świadczenie pieniężne przyznawane wnioskodawcy na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, pozwalające na częsciowe zmniejszenie obciężenia budżetu gospodarstwa domowego wydatkami związanymi z kosztami utrzymania i eksploatacji mieszkania.

Dodatek mieszkaniowy przyznawany jest w drodze decyzji administracyjnej na okres 6 miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca nastepującego po dniu złożenia wniosku.

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA DODATKU MIESZKANIOWEGO

Przyznanie dodatku mieszkaniowego uzależnione jest od spełnienia określonych warunków zawartych w ustawie a dotyczących: tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego, wysokości dochodu oraz powierzchni zajmowanego lokalu mieszkalnego.

1. Tytuł prawny do zajmowanego lokalu

Dodatek mieszkaniowy przysługuje:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego;
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych;
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem;
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny albo socjalny.

2. Dochód

Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych, chyba, że zostały już zaliczone do kosztów uzyskania przychodu.

Do dochodu nie wlicza się :

 • dodatków dla sierot zupełnych;
 • zasiłków pielęgnacyjnych;
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej;
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej;
 • dodatku energetycznego;
 • dodatku mieszkaniowego;
 • świadczenia wychowawczego;
 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów;
 • jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka;
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka;
 • pomocy w zakresie dożywiania.
 • dodatku wychowawczego.

Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów w hektarach przeliczeniowych i przeciętnego dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

Dodatek mieszkaniowy przysługuje, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza:

 • 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym,
 • 125% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym.

Wysokość świadczeń ZUS obowiązujące od 1 marca 2020r.:

Lp.

Wysokość najniższej emerytury

Kwota

 

Najniższa emerytura - 100%

1100,00

Najniższa emerytura - 125%

1500,00

Najniższa emerytura - 150%

1800,00

Najniższa emerytura - 175%

2100,00

3. Powierzchnia zajmowanego lokalu mieszkalnego

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych określa normatywną powierzchnię użytkową lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego, w którym znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny (dom jednorodzinny) w przeliczeniu na liczbę członków gospodarstwa domowego.


Dodatek mieszkaniowy przysługuje, gdy powierzchnia użytkowa lokalu mieszkalnego nie przekracza normatywnej powierzchni o więcej niż 30% lub 50% pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.

Powierzchnia lokalu lub budynku mieszkalnego:

Ilość osób w gospodarstwie domowym Powierzchnia normatywna Powiększona o 30% Powiększona o 50%
1 35,00 m2 45,50 m2 52,50 m2
2 40,00 m2 52,00 m2 60,00 m2
3 45,00 m2 58,50 m2 67,50 m2
4 55,00 m2 71,50 m2 82,50 m2
5 65,00 m2 84,50 m2 97,50 m2
6 70,00 m2 91,00 m2 105,00 m2

W przypadku zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Normatywną powierzchnię powiększa się o 15 m2, jeżeli w lokalu mieszkalnym zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego:

 1. Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego;
 2. Deklaracja o wysokości dochodów;
 3. Zaświadczenie o dochodach.

Dodatkowo należy przedłożyć:

 1. przydział lokalu mieszkalnego, akt notarialny lub inny dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego;
 2. dokumenty potwierdzające wysokość dochodów wszystkich członków gospodarstwa domowego za pełne trzy miesiące poprzedzające datę złożenia wniosku;
 3. dokumenty potwierdzające wydatki na utrzymanie mieszkania za ostatni miesiąc.

Wydatkami mieszkaniowymi są:

 • czynsz;
 • opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale mieszkalne w spółdzielni mieszkaniowej;
 • zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną;
 • odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego;
 • opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych;
 • wydatek stanowiący podstawę obliczania ryczałtu na zakup opału

  4. orzeczenie o niepełnosprawności ( jeśli dotyczy);

  5. wnioskodawca będący właścicielem domu jednorodzinnego powinien złożyć dokumenty lub oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni oraz o wyposażeniu technicznym domu.

Jednocześnie informujemy, iż w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagać dostarczenia stosownego zaświadczenia lub złożenia w obecności pracownika przyjmującego wniosek stosownego oświadczenia.

Szczegółowych informacji na temat składania wniosków oraz niezbędnych dokumentów, które należy dołączyć do wniosku, zasad przyznawania dodatków mieszkaniowych uzyskają Państwo w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2.

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU MIESZKANIOWEGO

30‑08‑2017 13:15:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

WNIOSEK Z ADNOTACJĄ: WNIOSEK O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

21‑01‑2021 15:13:58
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW PRZEZ UBIEGAJĄCEGO SIĘ O DODATEK MIESZKANIOWY POWIĘKSZONY O DOPŁATĘ DO CZYNSZU

21‑01‑2021 14:49:40
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI DOCHODÓW

30‑08‑2017 13:21:24
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZAŚWIADCZENIE O DOCHODACH

30‑08‑2017 13:22:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ZARZĄDZENIE NR 120.38.2017 WÓJTA GMINY KLESZCZÓW Z DNIA 26 MAJA 2017r. W SPRAWIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

30‑08‑2017 15:05:34
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

USTAWA Z DNIA 21 CZERWCA 2001r. O DODATKACH MIESZKANIOWYCH

30‑08‑2017 11:09:01
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Z DNIA 28 GRUDNIA 2001r. W SPRAWIE DODATKÓW MIESZKANIOWYCH

30‑08‑2017 11:10:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  30‑08‑2017 11:01:06
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Magdalena Domańska
email: gopskle@post.pl tel.:731- 34-99
, w dniu:  30‑08‑2017 11:01:06
Data ostatniej aktualizacji:
04‑02‑2021 11:26:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie