Świadczenia rodzinne


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2020/2021 można składać w wersi tradycyjnej od 01 sierpnia lub elektronicznie od 01. lipca 2020 roku.- świadczenia są zależne od dochodu tj:

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada , ustalenie prawa do świadczeń z rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

Więcej informacji pod numerem telefonu:

 44 731 36 34

Granica dochodu uprawniająca do świadczeń rodzinnych od 01.11.2017

Okres

Kwota graniczna
od 1.11.2018 r.
na osobę w rodzinie 674,00 zł
na osobę w rodzinie wychowującej
dziecko niepełnosprawne
764,00 zł
Podstawa prawna: (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 ze zm)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie informuje iż zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017 roku poz. 1428), od 1 listopada 2017 r. kwoty kryteriów dochodowych uprawniających do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłku rodzinnego pozostają bez zmian.

Kwoty zasiłku rodzinnego wynoszą:
- 95 zł na dziecko do 5 lat,
- 124 zł na dziecko w wieku od 6 do 18 lat,
- 135 zł na dziecko w wieku od 19 do 24 lat.

Na obecnym poziomie pozostaje wysokość dodatków do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (1000 zł), z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego (400 zł), z tytułu samotnego wychowywania dziecka (193 zł), dodatek z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej (95 zł), dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, na dziecko powyżej 5 roku życia (110 zł), dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania w związku z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła (69 zł), z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego (100 zł), jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (1000 zł), specjalnego zasiłku opiekuńczego (520 zł), zasiłku dla opiekuna (520 zł) oraz zasiłku pielęgnacyjnego (215,84 zł).

Wysokość świadczenia pielęgnacyjnego od dnia 01.01.2020 r. wynosi 1830 zł.

Świadczenia rodzinne przyznawane są na warunkach określonych w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018r., poz.2220 ze zm.).

 

Od 1 stycznia 2016 r, obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie. 1 tys. zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, będą mogły otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego.

Dlatego z tego nowego świadczenia będą mogli skorzystać miedzy innymi:

  • studenci,
  • osoby bezrobotne (niezależnie czy są zarejestrowane w Urzędzie Pracy czy nie),
  • osoby pracujące na umowach cywilno-prawnych.  

O przyznanie świadczenia będą mogły również ubiegać się osoby zatrudnione lub prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą jeżeli nie będą pobierały zasiłku macierzyńskiego. Świadczenie wynosi 1 tys. zł miesięcznie netto.

Na jakich zasadach będzie przyznawane świadczenie?

Nowe świadczenie przyznawane jest niezależnie od dochodu rodziny i można je pobierać przez rok  (52 tygodnie) w przypadku urodzenia bądź przyjęcia na wychowanie jednego dziecka przez 65 tygodni w przypadku dwójki dzieci, 67 tygodni - trójki, 69 tygodni - czwórki, a przy piątce i więcej - 71 tygodni.

Kto nie skorzysta ze świadczenia?

  • osoby otrzymujące zasiłek macierzyński nie mogą skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
  • w momencie, gdy jeden rodzic otrzymuje zasiłek macierzyński, drugi rodzic nie może skorzystać ze świadczenia rodzicielskiego;
  •  zasiłek nie przysługuje również osobom, które korzystają z tego typu świadczeń - z tytułu urodzeniu dziecka w innych systemach niż powszechny system ubezpieczeniowy (np. funkcjonariusze służb mundurowych). 

Rodzic po świadczenie może się zgłosić w ciągu 3 miesięcy od porodu. Jeżeli zrobi to w późniejszym terminie, świadczenie będzie mu przysługiwało od momentu złożenia wniosku.

Wniosek można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie. Wzór wniosku o świadczenie rodzicielskie jest określony w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 ze zm.).

Uwaga!

Świadczenie rodzicielskie wlicza się do dochodu w innych systemach wsparcia rodzin, w szczególności przy ustalaniu prawa do świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń  z funduszu alimentacyjnego.


Świadczeniami rodzinnymi są:
1) zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
2) świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne oraz specjalny zasiłek opiekuńczy;

3)jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;

4) zasiłek dla opiekuna jako świadczenie będące realizacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., sygn. akt TK akt K 27/13.


Świadczenia rodzinne przysługują:

1) obywatelom polskim;
2) cudzoziemcom:
a)do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
b)jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu społecznym,
c)przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, jeżeli zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
-jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej i spełniają wszystkie ustawowe warunki, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń.

Informacja wytworzona przez:
Marta Żebrowska , w dniu:  27‑08‑2009 09:13:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Szydłowska
email: szydlowska.anna@op.pl tel.:044 731-36-34
, w dniu:  27‑08‑2009 09:13:00
Data ostatniej aktualizacji:
11‑02‑2021 12:09:07
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie