Podstawowe dokumenty


Postępowanie w sprawie przyznania zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć:

1) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka lub zupełny akt urodzenia w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany,

2) orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,

3) zaświadczenie szkoły, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole ponadgimnazjalnej lub ukończyło 18 rok życia,

4) zaświadczenie szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności , jeżeli uczy się w szkole wyższej,

5) zaświadczenia lub oświadczenia stwierdzające wysokość dochodu członków rodziny

(rodzina - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko) uzyskanego w roku 2009, w tym odpowiednio:

a)zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodów uzyskanych przez członków rodziny w 2009 roku, jeżeli dochody te podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych,

b)oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym za 2009 r. jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

c)oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w 2009 r. innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu,

d)zaświadczenie z urzędu gminy lub nakaz płatniczy określający wielkość posiadanego gospodarstwa rolnego w 2009r.

e)umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,

f)umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,

g)przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny zobowiązani są wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,

h)kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopię odpisu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub kopię odpisu zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, a także:

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem,

- oświadczenie o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów, gdy jest prowadzona egzekucja komornicza, w przypadku uzyskania alimentów wyższych niż zasądzone w wyroku, ugodzie sądowej lub ugodzie przed mediatorem

i) dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość uzyskanego dochodu,

j) dokument lub oświadczenie określające wysokość uzyskanego dochodu z pierwszego pełnego miesiąca przez członków rodziny,

6) informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka,

7) kopię aktu zgonu rodziców lub kopię odpisów wyroków zasądzających alimenty, w przypadku osoby uczącej się,

8) kopię karty pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa art. 53 ust 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006r. Nr 234, poz. 1694, z późn. zm.) lub w związku z uzyskaniem w RP statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej ,

9) kopię odpisu prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, albo kopię aktu zgonu małżonka lub rodzica, w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,

10) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec jest nieznany ,

11) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego,

12) orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

 


DODATKI do zasiłku rodzinnego - wymagane dokumenty:

z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:

1. zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie , na jaki urlop wychowawczy został udzielony,

2. zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego ,

3. zaświadczenie organu emerytalno rentowego stwierdzające, że osoba ubiegająca się była zgłoszona do ubezpieczeń społecznych,

4. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu.

z tytułu samotnego wychowywania dziecka:

1) kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub,

2) odpis zupełny aktu urodzenia dziecka , w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub,

3) odpis wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców.

z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:

1) dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie lub w innym miejscu zapewniającym zamieszkiwanie, prowadzonych przez podmiot publiczny,

2) zaświadczenie szkoły,

3) oświadczenie osoby fizycznej o wynajmie lokalu uczniowi oraz dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie,

4) w przypadku szkoły podstawowej lub gimnazjum w sytuacji dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności.

na rehabilitację:

1) dla dziecka do ukończenia 16 roku życia orzeczenie o niepełnosprawności,

2) dla osoby powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności.

na dojazd do szkoły:

1) zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej, że osoba, dziecko jest uczniem lub kontynuuje naukę

jednorazowa zapomoga tytułu urodzenia dziecka:

1) uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość rodziców, opiekunów prawnych albo faktycznych dziecka

2) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka,

3) zaświadczenie od lekarza lub położnej potwierdzające , że kobieta pozostawała pod opieką medyczną podczas ciąży,

4) zaświadczenie o niepobieraniu jednorazowej zapomogi w innym ośrodku, w przypadku gdy drugi rodzic, opiekun faktyczny lub prawny zamieszkuje na terenie innej gminy.

na rozpoczęcie roku szkolnego :

1. zaświadczenie ze szkoły ponadgimnazjalnej potwierdzające, że osoba, dziecko jest uczniem lub kontynuuje naukę

 

 

Zasiłek pielęgnacyjny:

1) orzeczenie o niepełnosprawności albo

2) orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności, albo

3) orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

4) dokument tożsamości osoby ubiegającej się o zasiłek pielęgnacyjny,

5) zaświadczenie z KRUS lub ZUS o nie pobieraniu zasiłku przy rencie lub emeryturze


Świadczenie pielęgnacyjne:

1. orzeczenie o niepełnosprawności dziecka łącznie ze wskazaniami: 1) konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, 2) koniecznością stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji , albo osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

2. uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.

 

 
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  27‑08‑2009 10:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Szydłowska
email: szydlowska.anna@op.pl tel.:044 731-36-34
, w dniu:  27‑08‑2009 10:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
05‑03‑2021 12:20:17
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie