Refundacja podatku VAT od opłaconej faktury paliw gazowych


Refundacja podatku VAT za paliwo gazowe.

Refundacja poniesionych w 2023 i 2024r. kosztów podatku VAT dotyczy gospodarstw domowych, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego. Zwrot przysługuje tym gospodarstwom domowym, których przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. 

I Komu przysługuje dodatek :

Osobom mieszkającym w gospodarstwach domowych, na które wystawiane są faktury (tzw. odbiorca końcowy, który jest stroną umowy z gazownią) - w przypadku gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane paliwami gazowymi (kocioł gazowy, bojler gazowy, podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy) wpisane lub zgłoszone przez właściciela nieruchomości źródła ogrzewania nieruchomości do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

II Kryterium dochodowe.

1)w gospodarstwie domowym jednoosobowym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100,00 zł.
2) w gospodarstwie domowym wieloosobowym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500,00 zł.
Dochód z gospodarstwa domowego ustala się na podstawie dochodów osiągniętych w 2022 r.

Definicja dochodu :

Dochodem gospodarstwa domowego po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób są :

• przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pomniejszone o koszty przychodu, należny podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne;

• dochody niepodlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych;

• dochody z gospodarstwa rolnego;

• dochody z działalności opodatkowanej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym;

III Wysokość dodatku.

Wysokość dodatku to refundacja podatku VAT – refundacja kwoty odpowiadającej podatkowi VAT wynikającej z opłaconej faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 01.01.2023r do dnia 30.06.2024r. do odbiorcy paliw gazowych.

IV Termin i sposób składania wniosków :

Wnioski o wypłatę refundacji VAT składa się nie później niż do 30.09.2024r. lub w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw gazowych.
Do wniosku należy dołączyć :
• fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych obejmującą okres dotyczący wniosku czyli 2023 lub 2024 rok

• dowód uiszczenia opłaty za tę fakturę

Wnioski składa się osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie przy  ul. Osiedlowa 2, pokój nr 3 . Wnioski można także składać drogą elektroniczną (wymagany podpis elektroniczny lub profil zaufany) za pomocą platformy ePUAP .
Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji. Wydanie decyzji wymagane jest przy odmowie przyznania dodatku, jego zmianie lub uchyleniu.
Wnioskodawcy przesyłana jest drogą elektroniczną informacja o przyznaniu dodatku. W przypadku braku adresu poczty elektronicznej wnioskodawcy udzielana jest informacja o możliwości odebrania informacji o przyznaniu dodatku w siedzibie Ośrodka. Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku nie wstrzymuje jego wypłaty.

V Uwagi :
Informacje podawane we wniosku składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Nienależnie pobrane dodatki podlegają zwrotowi.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku sytuacją na rynku gazu.

 

Wniosek do pobrania poniżej.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1,3MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna
18‑01‑2023 12:49:14
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
183KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  16‑01‑2023 14:06:15
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  16‑01‑2023 14:06:15
Data ostatniej aktualizacji:
07‑03‑2024 09:39:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie