Zespół Interdyscyplinarny


Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy domowej nałożyła na samorządy gminne obowiązek opracowania i realizacji stosownych programów. Uchwalony przez Radę Gminy Kleszczów "Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Kleszczów na lata 2023-2028"  szczegółowo definiuje rodzaje przemocy w rodzinie i opisuje cele programu oraz sposoby jego realizacji. Oprócz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do realizacji programu zostały włączone: Urząd Gminy, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, placówki oświatowe, a także generalnie cała społeczność gminy Kleszczów. Program jest finansowany z budżetu gminy, ze środków przeznaczonych na pomoc społeczną.

Do skutecznej realizacji programu przeciwdziałania przemocy domowej został powołany zespół interdyscyplinarny, złożony z przedstawicieli wspomnianych podmiotów. W jego skład wchodzą:

 1. Anna Domańska - kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie;
 2. Maria Bujacz - członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kleszczowie;
 3. asp. sztab. Piotr Kostrzewa - kierownik Posterunku Policji w Kleszczowie;
 4. Katarzyna Bębnowska - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Łękińsku;
 5. Damiana Płomińska - pedagog specjalny ze Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kleszczowie;
 6. Beata Wysmułek - pedagog szkolny z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie;
 7. Magdalena Fryś - nauczyciel z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łękińsku;
 8. Emilia Jarząbek - nauczyciel z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Kleszczowie;
 9. Iwona Frankowska - nauczyciel z Publicznego Przedszkola Samorządowego w Łuszczanowicach;
 10. Wioletta Wojewoda - pielęgniarka z „Kleszczowskiej Przychodni Salus” w Kleszczowie;
 11. Anita Tuliszka - starszy kurator rodzinny w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Bełchatowie;
 12. Agnieszka Warcholińska - kurator specjalista dla dorosłych w Zespole Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Bełchatowie.

Przewodniczącą zespołu interdyscyplinarnego jest Pani Anna Domańska, jej zastępczynią  jest Pani Katarzyna Bębnowska.

 

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

1) diagnozowanie problemu przemocy domowej na poziomie lokalnym;

2) inicjowanie działań profilaktycznych, edukacyjnych i informacyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy domowej i powierzanie ich wykonania właściwym podmiotom;

3) inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy domowej oraz osób stosujących przemoc domową;

4) opracowanie projektu gminnego programu przeciwdziałania przemocy domowej oraz ochrony osób doznających przemocy domowej;

5) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

6) powoływanie grup diagnostyczno-pomocowych i bieżące monitorowanie realizowanych przez nie zadań;

7) monitorowanie procedury "Niebieskie Karty";

8) przekazywanie informacji, o której mowa w art. 9e ust. 3, oraz dokumentacji, o której mowa w art. 9c ust. 5a;

9) kierowanie osoby stosującej przemoc domową do uczestnictwa w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc domową lub programie psychologiczno-terapeutycznym dla osób stosujących przemoc domową;

10) składanie, na wniosek grupy diagnostyczno-pomocowej, zawiadomienia o popełnieniu przez osobę stosującą przemoc domową wykroczenia, o którym mowa w art. 66c ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600 oraz z 2023 r. poz. 289 i 535).

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

PSYCHOLOG    

Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku ul. Szkolna 2

Dyżury psychologa odbywają się w następujących terminach:

 • wtorek w godz. 17.00-21.00,
 • czwartek w godz.17.00-21.00,
 • sobota w godz. 9.00-21.00.

Osobą prowadzącą spotkania jest psycholog Pani Monika Siemiątkowska.

Umówienie wizyty pod numerem telefonu 725 863 338.

 

PSYCHIATRA

Mieszkańcy Gminy Kleszczów mogą skorzystać z porad w Gabinetach Specjalistycznych lekarzy psychiatrów w Bełchatowie i Radomsku:

 • Wioleta Komar ul. L. i M. Kaczyńskich 15 (dawna ul. 19-Stycznia), 97-400 Bełchatów
 • Jerzy W. Olszewski ul. Edwardów 2A, 97-400 Bełchatów
 • Marta Lipin ul. Fabianiego 7, 97-500 Radomsko

Dzień wyznaczony na porady to każdy czwartek, rejestrować można się na godz. 13.00 lub 16.00.

Rejestracja jest prowadzona pod nr telefonu 725-863-338.

 

SPOTKANIA ROZWOJOWE DLA DOROSŁYCH

Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku ul. Szkolna 2

Program dla osób doświadczających trudności życiowych.

Spotkania odbywają się w każdy poniedziałek w godzinach 14.00 - 19.00.

Spotkania prowadzi Pani Katarzyna Walioszczyk- Urbaniak- Profesjonalny Coach, Terapeuta, Rekomendowany Trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Pedagog specjalny.

Spotkania należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu 693 169 828.

 

PORADNIA ŻYCIA RODZINNEGO

Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku ul. Szkolna 2

Poradnia czynna w każdy czwartek od godziny 12.00 do 17.00.

Celem działania Poradni jest:

 • Budowanie relacji: rodzinnych, w miejscu pracy, w szkole;
 • Wsparcie w sytuacjach kryzysowych oraz życia z osobą uzależnioną;
 • Udzielanie porad dotyczących wychowania dzieci;
 • Pomoc w radzeniu sobie ze stresem, samotnością, zmartwieniami, chorobą;
 • Pomoc w pokonywaniu trudności wychowawczych, edukacyjnych i językowych u dzieci.

Spotkania prowadzi Pani Eurelia Prus.

Spotkania należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu 693 253 201.

 

PUNKT KONSULTACYJNY DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH UZALEŻNIENIAMI W GMINIE KLESZCZÓW

Wiejski Ośrodek Kultury w Łękińsku ul. Szkolna 2

Spotkania odbywają się w każdą środę w godzinach 15.00 - 20.00.

Osobą prowadzącą spotkania jest Pan Andrzej Łyczkowski.

Spotkania należy umawiać telefonicznie pod numerem telefonu 507 411 208.

 

POMOC DLA OSÓB DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ I ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W KRYZYSOWEJ SYTUACJI

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie informuje, że osoby dotknięte przemocą oraz osoby znajdujące się w szeroko rozumianym kryzysie, mogą uzyskać wsparcie:

 1. Specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej (certyfikowany instruktor terapii uzależnień) - dyżury odbywają się w siedzibie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie przy ul. Czapliniecka 66 w pokoju nr 10, codziennie w dni robocze w godzinach 8:00-15:00, tel 44 715 22 63.

 

BAZA TELEADRESOWA PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DLA OSÓB I RODZIN DOTKNIĘTYCH PRZEMOCĄ W RODZINIE 

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=201

REJESTRY JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 

http://www.pomoc.lodzkie.eu/page/index.php?str=351

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
171KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
168KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

UCHWAŁA RADY GMINY KLESZCZÓW Z DNIA 21 CZERWCA 2011r. W SPRAWIE TRYBU I SPOSOBU POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA CZŁONKÓW ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ORAZ SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW JEGO FUNKCJONOWANIA

13‑07‑2017 11:28:10
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Rady Gminy Kleszczów z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Kleszczów na lata 2023- 2028

14‑02‑2023 12:45:18
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Zdjęcie IMG20221123110752.jpg
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
393KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
210KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

KONKURS FOTOGRAFICZNY

28‑10‑2022 14:26:46

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kleszczowie zaprasza dzieci i ich rodziny do udziału w konkursie fotograficznym pt. ,,Mój czas z rodziną”.

Przedmiotem konkursu jest wykonanie fotografii na powyższy temat. Zdjęcie ma być wydrukowane lub wywołane w formacie A4

Celem konkursu jest przedstawienie rodziny jako jednej z najwyższych wartości, doskonalenie umiejętności wyrażania i okazywania swojego przywiązania oraz miłości do rodziny oraz wzmacnianie więzi i relacji rodzinnych.

Adresatem konkursu są dzieci z placówek oświatowych z terenu Gminy Kleszczów i ich rodzice.

Pracę wraz z metryczką należy złożyć do dnia 17.11.2022r. do godziny 15.00 do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie.

Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie pod adresem: Kleszczowie https://www.gops.bip.kleszczow.pl/ w zakładce Zespół Interdyscyplinarny dnia 23 listopada 2022 roku do godziny 15.00.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Komunikat z załącznikami

27‑05‑2022 08:48:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Metryczka do pracy

05‑05‑2021 14:16:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów archiwalnych: 19 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Magdalena Domańska
email: gopskle@post.pl tel.:731- 34-99
, w dniu:  28‑02‑2012 09:38:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Kokosińska tel.:044 731-31-27 , w dniu:  28‑02‑2012 09:38:00
Data ostatniej aktualizacji:
10‑10‑2023 08:53:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie