Deklaracja zgodnosci


Deklaracja dostępności serwisu GOPS w Kleszczowie

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Kleszczowie
.

 

 • Data publikacji strony internetowej: 2007.01.22.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: informacje dostępne na poszczególnych stronach podmiotowych i przedmiotowych BIP.
   

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Treści niedostępne

 

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.

 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań.
   

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2019.04.05.

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021.03.01.

 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Ułatwienia na stronie podmiotowej
 

Strona podmiotowa posiada następujące ułatwienia:
– podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
– możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
– na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 

 

Każdy ma prawo:

 

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

 

Żądanie musi zawierać:

 

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

 

Skargi i odwołania

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kleszczów

 • Adres: Urząd Gminy w Kleszczowie
  ul. Główna 47
  97-410 Kleszczów

 • E-mail: kleszczow@kleszczow.pl

 • Telefon: 44 731 66 10

 

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie ma siedzibę przy ul. Osiedlowej 2, 97-410 Kleszczów.

Do budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Osiedlowej. Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy.

Punkt obsługi klienta znajduje się przy wejściu głównym na podwyższonym parterze.

Aby dostać się do budynku należy pokonać dwa stopnie, drzwi zewnętrzne wejściowe - otwierane ręcznie. Aby dostać się do pracownika Ośrodka należy pokonać 11 stopni i drzwi wewnętrzne wejściowe – otwierane ręcznie.

Budynek nie posiada windy, podjazdu dla niepełnosprawnych i dzwonka, jednak po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem GOPS-u można dostać się do Ośrodka za pomocą wejścia głównego Przychodni SALUS w Kleszczowie. Wejście główne przychodni SALUS znajduję się od ulicy Głównej i posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nie ma możliwości obsłużenia interesantów przez pracowników Urzędu na parterze budynku.

W budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie nie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, a przed budynkiem głównym nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie nie jest monitorowany.

Budynek nie jest wyposażony w pętle indukcyjne. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych
i słabowidzących.

Do budynków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Głuchoniemi, słabosłyszący oraz głuchoniewidomi klienci Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kleszczowie mogą skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika podczas załatwiania swoich spraw w urzędzie. Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z usług tłumacza, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w urzędzie, w terminie powyżej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem (planowaną wizyta w urzędzie), z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

 

 

Informacja wytworzona przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  23‑05‑2019 07:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
29‑03‑2021 13:53:08
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie