Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


Ośrodek obejmuje pomocą społeczną mieszkańców z terenu Gminy Kleszczów.
Zgłoszenia należy dokonywać osobiście, telefonicznie lub pisemnie. Zgłoszenia może także dokonać przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją pisemną zgodą.
Pomoc społeczna może być też udzielona z urzędu.


O pomoc finansową mogą starać się osoby i rodziny, które spełniają warunki określone w ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 2268 ze zm.).

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1) ubóstwa;

2) sieroctwa;

3) bezdomności;

4) bezrobocia;

5) niepełnosprawności;

6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;

7) przemocy w rodzinie;

8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;

9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;

10) braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze;

11) trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy;

12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

13) alkoholizmu i narkomanii;

14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;

15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
- osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł

- osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 600,00 zł.

Osoby będące w szczególnie trudnej sytuacji, których dochód jest wyższy, niz określony w ustawie o pomocy społecznej, mogą ubiegać się o specjalny zasiłek okresowy lub specjalny zasiłek celowy.

Uchwałą nr XIV/149/11 z dnia 30 listopada 2011 roku Rada Gminy Kleszczów podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do pomocy w zakresie zasiłków celowych i okresowych:

- kryterium dla osoby samotnie gospodarującej - do kwoty 850,00 zł;

- kryterium na osobę w rodzinie - do kwoty 600,00 zł.
 

Wymagane dokumenty to, np.:

1. Osoba zatrudniona - zaświadczenie z zakładu pracy o osiąganych dochodach netto (po odjęciu podatku i składek na ubezpieczenie społeczne) z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o pomoc.
W przypadku utraty dochodu, z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

2. Osoba prowadząca działalność gospodarczą - za dochód przyjmuje się wysokość podana w oświadczeniu, potwierdzonym przez Urząd Skarbowy.

3. Osoba bezrobotna - zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku lub decyzja o zaliczeniu do bezrobotnych bez prawa do zasiłku i karta bezrobotnego z wpisem potwierdzającym ostatnią wizytę w Urzędzie Pracy.

4. Emeryt, rencista - odcinek emerytury lub renty z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku o udzielenie pomocy.
 

Dodatkowe dokumenty to, np.:


1. Osoba niepełnosprawna - orzeczenie Komisji do Spraw Inwalidztwa i Zatrudnienia lub orzeczenie Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub orzeczenie Lekarza Orzecznika z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

2. Osoba przewlekle chora - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

3. Inne zaświadczenia o ponoszonych stałych lub jednorazowych obciążeniach, np. wydatki na leki i leczenie, opłaty administracyjne, alimenty i inne (rachunki imienne).


Przeprowadzenie wywiadu, skompletowanie niezbędnej dokumentacji prowadzi do wydania decyzji dotyczącej formy i rodzaju udzielonej pomocy. W zależności od oczekiwań, stwierdzonych potrzeb i możliwości Ośrodka, może to być pomoc w postaci:

1. Schronienie - udzielenie schronienia następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, domach dla bezdomnych i innych miejscach.

2. Posiłek - pomoc w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić.

Przysługuje osobom i rodzinom, których dochód nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art.4, ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

3. Ubranie - przyznanie niezbędnego ubrania następuje przez dostarczenie osobie potrzebującej bielizny, odzieży i obuwia odpowiednich do jej indywidualnych właściwości oraz pory roku.

4. Usługi opiekuńcze - przysługują osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób. Przysługują również osobom, które wymagają pomocy innych osób, a rodzina nie może takiej pomocy zapewnić.

5. Zasiłek stały  przysługuje:

- pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej,
- pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

Zasiłek stały ustala się w wysokości:

- w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jako różnicę pomiędzy kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719 zł miesięcznie;

- w przypadku osoby w rodzinie, jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a posiadanym dochodem na osobę w rodzinie.

Wysokość zasiłku stałego nie może być wyższa od kwoty zasiłku stałego (719,00 zł), a minimalna wysokość zasiłku wynosi 30,00 zł.

6. Zasiłek celowy - może zostać przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej.

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie i rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej. Zasiłek celowy może być przyznany w formie biletu kredytowanego.

 

Od każdej decyzji Ośrodka Pomocy Społecznej przysługuje prawo odwołania w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Piotrkowie Trybunalskim za pośrednictwem Ośrodka.

 

Pliki do pobrania

31‑01‑2022 10:33:42
Dokumenty:
Plik pdf wniosek.pdf
31‑01‑2022 10:33:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
735KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf zaświadczenie o wynagrodzeniu_1166748.pdf
26‑10‑2023 11:52:45
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
66KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Klauzula informacyjna.pdf
15‑06‑2022 13:26:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
158KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  23‑05‑2006 11:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Kaczmarczyk , w dniu:  23‑05‑2006 11:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
26‑10‑2023 11:53:34
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie