Rodzina 500+


 

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Szanowni Państwo,

informujemy, że wnioski dotyczące świadczenia wychowawczego w ramach Programu „Rodzina 500+” można pobierać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kleszczowie ul. Osiedlowa 2/5.

NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2019/2021 TRWA od 1 lipca 2019 roku do 31 maja 2021 roku.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kleszczowie, informuje, że program (Rodzina 500 +) obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Wnioski na nowy okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca 2021r. do 31 maja 2022r. można składać: od 1 lutego (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS), a od 1 kwietnia drogą tradycyjną (w urzędzie lub listownie pocztą).  Nie jest poprawną formą złożenie wniosku wysłanego przez e-mail.

Wypłata świadczenia 500 plus jest zależna od terminu złożenia wniosku.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego:

 • osoby, które złożą wniosek do 30 kwietnia 2021r., pieniądze otrzymają do 30 czerwca 2021r ;

 • osoby, które złożą wniosek od 1 maja do 31 maja 2021r., pieniądze otrzymają do 31 lipca 2021r.;

 • osoby, które złożą wniosek od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., pieniądze otrzymają do 31 sierpnia 2021r.;

 • osoby, które złożą wniosek od 1 lipca do 31 lipca 2021r., pieniądze otrzymają do 30 września 2021r.;

 • osoby, które złożą wniosek od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2021r., pieniądze otrzymają do 31 października 2021r.

Wnioski należy składać w terminie do 30 czerwca. Osoby, które złożą wniosek w lipcu 2021 otrzymają świadczenie od lipca 2021  tj. od momentu złożenia wniosku. Za miesiąc czerwiec 2021 świadczenia nie otrzymają.

W przypadku rodziców, którym urodziło się dziecko rodzice mają trzy miesiące od jego urodzenia na złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Uwaga: należy mieć na uwadze, że w przypadku nowonarodzonych dzieci należy złożyć 2 wnioski: jeden na aktualnie trwający okres świadczeniowy, który zakończy się 31 maja 2021 roku oraz drugi na kolejny okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca 2021 roku.
 

Przyznane świadczenie wychowawcze nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Osoby ubiegające się o świadczenie otrzymają informację o przyznaniu świadczenia na podany we wniosku adres e-mail.

Prosimy o niedrukowanie wzorów wniosków o przyznanie świadczenia wychowawczego, które pojawiły się w gazetach, na stronach internetowych i w innych środkach masowego przekazu. Właściwe wnioski opublikowane są na naszej stronie internetowej.

Wniosek i załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego mogą zostać złożone w siedzibie organu lub przesłane do organu właściwego za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Ustawa przewiduje także możliwość składania powyższego wniosku drogą elektroniczną, przede wszystkim za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny, (czyli przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii). Droga ta umożliwia przeprowadzenie całego postępowania administracyjnego drogą elektroniczną.

Ponadto ustawa przewiduje również możliwość złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z załącznikami, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:

a) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (czyli przy pomocy Platformy Usług Elektronicznych – PUE)

b) banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw

c) innego systemu wskazanego w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw informatyzacji

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują odpowiednio na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka.

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia.

Świadczenie wychowawcze przysługuje w wysokości 500,00 zł miesięcznie na dziecko w rodzinie.

 

W przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego to świadczenie.

 

Najistotniejsze zmiany wprowadzone w ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH to:

 1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze w sytuacji, gdy rodzice nie wychowują wspólnie dziecka. Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało tylko wtedy, gdy zostaną zasądzone świadczenia alimentacyjne od jego rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 2. Przez osobę samotnie wychowującą dziecko rozumiemy, sytuację gdy:
 •  drugi z rodziców dziecka nie żyje,

 • powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,

 • dziecko, zgodnie z orzeczeniem sądu, jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach,

 • sąd zobowiązał jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,

 • ojciec dziecka jest nieznany.

 

 

 

WNIOSEK O USTALENIA PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO

08‑02‑2017 13:16:07
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
988KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
155KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Krótki informator 500+.
28‑01‑2021 10:58:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
179KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
156KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Informacja wytworzona przez:
Katarzyna Gos- Kukiałka
email: kg@gopskleszczow.pl
, w dniu:  03‑03‑2016 10:03:35
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Beata Kokosińska tel.:044 731-31-27 , w dniu:  03‑03‑2016 10:03:35
Data ostatniej aktualizacji:
17‑02‑2021 10:08:13
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie